انديشه‌هاي حقوق عمومي17/ بهار و تابستان 1399

نابسندگي حقوق بين الملل درمواجهه باتروريسم با محوريت عمليات تروريستي درايران

نابسندگي حقوق بين الملل درمواجهه باتروريسم با محوريت عمليات تروريستي درايران

كريم ترابي/مربي دانشگاه پيام نور زنجان

چکيده
خشونت سياسي و تروريسم، در همه جاي جهان با بار ارزشي و نظام ارزش‌گذاري اخلاقي ارتباط وثيقي دارد. تروريسم در برخي تعاريف، عملياتي است سازمان‌يافته، سلطه‌طلبانه، قدرت‌خواهانه و تحت حمايت قدرت‌هاي بين‌المللي و دولتي بوده است. بر اساس اين تعريف، کشور ايران بيشترين مواجهه را با تروريسم دولتي و سازمان‌يافته از سوي کشورهاي اروپايي و عراق داشته است؛ چه اينکه بيشتر سازمان‌هاي تروريستي، در اروپا و به ويژه فرانسه و آلمان و سپس عراق حضور داشته‌اند و عمليات در آن کشورها سازمان‌دهي و در ايران اجرا مي‌شده‌اند و در‌عين‌حال از حمايت جدي ايالات متحده برخوردار بوده‌اند. روش تحقيق در اين نوشتار توصيفي، تحليلي و کتابخانه‌اي است ونتيجة آن نيز مبتني براين است که اصلاح دموکراتيک اساسي، نه تک قطبي باشد و نه دو محوري بلکه بايد چند محوري بوده و در سازمان ملل متحد، يک سيستم جامع و يکپارچة حقوق بين‌الملل بشردوستانه ايجاد کند. همچنين نبايد ساختار سازمان ملل متحد در نظم جهاني کنوني به صورت تک قطبي بوده و تهديد تروريست عليه صلح و ثبات، خواه در سطح ملي يا بين‌المللي به عنوان عملي مقبول و مشروع پذيرفته شود.
كليد‌واژه‌ها: تروريسم، حقوق عمومي، تروريسم دولتي، تروريسم سازمان يافته، ايران، حقوق بين الملل.