فراخوان مقاله معرفت حقوقي

اشاره

درسال‌هاي اخير شاهد رشد روزافزون نشريات تخصصي در حوزه‌هاي مختلف علوم انساني در کشور هستيم و اين آغازي است براي جنبش نرم‌افزاري و نويدي است براي توليد علم بيشتر در ميان انديشمندان و پژوهشگران داخلي. در اين راستا ضرورت انديشه‌پردازي در حوزه‌هاي نهضت حقوق، الزام به تأسيس نشريه‌اي تخصصي را ايجاب نموده است. بر اين اساس معاونت پژوهش مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني‌قدس‌سره اقدام به انتشار فصلنامه‌اي علمي ـ ترويجي (با رويكرد پژوهشي) با عنوان «انديشه‌هاي حقوق عمومي» نموده است. اميد آنكه بستري براي نشر انديشه انديشه‌وران و فرهيختگان در اين حوزه دانشي را فراهم سازد.

اهداف كلي نشريه

بي ترديد پويايي و بالندگي يک نشرية ترويجي نيازمند مشارکت همة متخصصان و صاحب‌نظران مربوط است. نشرية علمي ـ ترويجي «انديشه‌هاي حقوق عمومي» اميدوار است با مشارکت فعالانة پژوهشگران و نويسندگان حوزه و دانشگاه به پايگاهي مناسب براي تبادل و تعامل انديشه‌هاي حقوقي مختلف و نظريه‌پردازي در حوزه‌هاي گوناگون علم حقوق تبديل شود.

ـ اهداف كلي نشريه تخصصي «انديشه‌هاي حقوق عمومي» را مي‌توان در محورهاي زير خلاصه کرد:

1. ايجاد بستر مناسب به منظور کاوش‌هاي عميق نظري و کاربردي در عرصة حقوق؛
2. فراهم ‌نمودن زمينة تضارب آراء پژوهشگران حوزه و دانشگاه در حوزه‌هاي مختلف علم حقوق؛
3. شناسايي و طرح بحث در محورهاي گوناگون علم حقوق؛
4. آسيب‌شناسي آموزش و پژوهش در عرصه علم حقوق.

محور هاي اصلي

1. معرفي و تبيين انواع پژوهش‌هاي نظري و كاربردي در حوزه‌هاي مختلف علم حقوق؛
2. رويکردهاي مختلف حقوق‌پژوهي؛
3. حوزه‌هاي مختلف حقوق‌پژوهي (فرا حقوق، حقوق هنجاري، حقوق کاربردي، حقوق توصيفي، حقوق تطبيقي بين المذاهب، حقوق تطبيقي بين الاديان، ...)؛
4. رابـطة حقوق و عـلوم هـمگن (رابـطة حقوق و عـرفان، حقوق و روان‌شناسي، حقوق و روانکاوي، حقوق و دين، حقوق و فقه، حقوق و حقوق، و ...)؛
5. رابطة حقوق و علوم ديگر (فلسفه و حقوق، معرفت‌شناسي و حقوق، جامعه‌شناسي و حقوق، انسان‌شناسي و حقوق، حقوق وحقوق، سياست و حقوق،‌ اقتصاد و حقوق و ...)؛
6. جايگاه حقوق در دانش‌هاي تجربي و علوم انساني؛
7. شيوه‌هاي استنباط حقوقي از متون اسلامي؛
8. بررسي و نقد روش‌هاي موجود در حوزة حقوق پژوهي
9. بررسي و نقد منابع و تراث حقوقي
10. نقش فن‌آوري نوين در فرايند حقوق‌پژوهي و طرح موضوعات و مسائل جديد حقوقي؛
11. بررسي عوامل مؤثر بر کيفيت ارتقاء حقوق پژوهي (فردي، اجتماعي، فيزيکي، زماني، مکاني و ...)؛
12. راه‌كارهاي كاربردي ساختن حقوق در همة ابعاد زندگي بشري؛
13. راه‌کارهاي نهادينه‌کردن حقوق در زندگي فردي و اجتماعي.

شرايط انتشار مقالات

مقالاتي براي چاپ در اين نشريه پذيرفته خواهند شد که:

• پيش از اين چاپ نشده، براي چاپ در مجله‌اي ديگر نيز ارسال نشده باشند.

• تحقيقي و مستند باشند. از مؤلفان محترم تقاضا مي‌شود:

• مقالات را بر يک روي صفحه A4 به صورت تايپ شده تحويل دهند و در صورت امکان بوسيله ايميل يا CD، فايل مقاله را ارسال نمايند.

• مقالات را متناسب با يک شماره آماده کنند، و حتي المقدور از ارسال مقالات بيش از سي صفحه و مقالات دنباله‌دار پرهيز نمايند.

• همراه با مقاله، چکيده (حداکثر 150 کلمه) و نيز واژگان کليدي حتماً ارسال، و در صورت امکان، آنها را به زبان انگليسي ترجمه نمايند.

• فهرست کامل منابع و مراجع مقاله را با مشخصات کامل کتاب شناختي، در آخر مقاله و در صفحه‌اي جداگانه بياورند.

• در صورت ارسال مقاله ترجمه‌اي، متن اصلي آن را براي مجله بفرستند.

• مشخصات کامل خود، شامل نام و نام خانوادگي، سابقه علمي، درجه علمي، تخصص، سِمَت کنوني، دانشکده، دانشگاه، شهر، کتاب‌ها و مقالات منتشر شده با مشخصات کتاب‌شناختي، نشاني پستي و الکترونيکي، و شماره تماس را در برگه‌اي جداگانه ذکر فرمايند.