نظارت بر كارگزاران حكومت از ديدگاه علي عليه السلام

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال هشتم، شماره دوم، پياپي 15، بهار و تابستان 1398

سيد‌ابراهيم حسيني/ استاديار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    sehoseini@hotmail.com
دريافت: 09/12/1397 ـ پذيرش: 07/05/1398
چکيده
از‌آنجا‌که قدرت سياسي در بينش اسلامي صرفاً امانتي است در دست کارگزاران حکومت براي خدمت به بندگان خدا و احقاق حق و دفع باطل، و نه طعمه‌اي براي حاکمان به منظور گردن‌کشي يا زراندوزي, نظارت بر رفتار کارگزاران و حاکمان به منظور تضمين اِعمال حاکميت در مسير صحيح، ضروري است. هدف‌ اصلي ما در اين تحقيق، بيان فلسفه، اهداف و شيوه‌هاي نظارت برکارگزاران حکومت با ادبيات حقوقي و به شيوة توصيفي ـ تحليلي و با تأکيد بر نگاه امام علي‌ عليه السلام است.
کليدواژه‌ها: نظارت، قدرت سياسي، کارگزاران، حکومت علوي، نظارت پيشيني، نظارت پسيني.