فصل‌نامه علمي ـ تخصصي انديشه‌هاي حقوق عمومي

قلمرو‌هاي زير را اين نشريه وجهه همت خويش قرار داده است:

1. معرفي و تبيين انواع پژوهش‌هاي نظري و كاربردي در حوزه‌هاي مختلف علم حقوق؛

2.حوزه‌هاي مختلف حقوق‌پژوهي (فراحقوق، حقوق

هنجاري، حقوق کاربردي، حقوق توصيفي، حقوق تطبيقي بين‌المذاهب، و...)؛

3. رابـطة حقوق و عـلوم هـمگن (رابـطة حقوق و عـرفان، حقوق و روان‌شناسي، حقوق و روانکاوي، حقوق و دين، حقوق و فقه، حقوق و...)؛

4. رابطة حقوق و علوم ديگر (فلسفه و حقوق، معرفت‌شناسي و حقوق، جامعه‌شناسي و حقوق، انسان‌شناسي و حقوق، سياست و حقوق،‌ اقتصاد و...)؛

5. جايگاه حقوق در دانش‌هاي تجربي و علوم انساني؛

6. شيوه‌هاي استنباط حقوقي از متون اسلامي؛

7. بررسي و نقد روش‌هاي موجود در حوزة حقوق‌پژوهي؛

8. بررسي و نقد منابع و تراث حقوقي؛

9. نقش فناوري نوين در فرايند حقوق‌پژوهي و طرح مسائل جديد حقوقي؛

10. راه‌كارهاي كاربردي ساختن حقوق در همة ابعاد زندگي بشري.

رتبه علمي

علمي-تخصصي

دوره انتشار

فصلنامه

صاحب امتياز

موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني قدس‌سره

مدير مسئول

سيدابراهيم حسيني

سردبير

محمدرضا باقرزاده

هيئت تحريريه

فيروز اصلاني- استاديار دانشگاه تهران

غلامحسين الهام- استاديار دانشگاه تهران

محمدرضا باقرزاده- استاديار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

سيدابراهيم حسيني- عضو هيئت مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

مسعود راعي- استاديار دانشگاه آزاد واحد نجف‌آباد

عباسعلي كدخدايي- استاديار دانشگاه تهران

عباس كعبي- استايار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

تلفن (تحريريه)

2113480 – 0251

تلفن (اشتراك)

2113474-0251

دورنگار

2934483-0251

نشاني الكترونيك

m.law@qabas.net

نشاني پستي

قم، بلوار امين، بلوار جمهورى اسلامى ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏سره ـ طبقه چهارم

صندوق پستي

186ـ37165