پديدارشناسي فساد سياسي در پرتو قرآن و سنت

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.
 سال يازدهم، شماره دوم، پياپي 21، بهار و تابستان 1401، ص 59ـ74

* محمد قدسي/ دکتري حقوق عمومي، دانشگاه تهران    m.ghodsi@ut.ac.ir
عمار قدسي / دانشجوي کارشناسي ‌ارشد حقوق عمومي، دانشگاه تهران    ammar.ghodsi@ut.ac.ir
دريافت: 13/12/1399 ـ پذيرش 02/05/1400

چکيده
فساد سياسي، يا سوءاستفاده از قدرت براي تأمين منافع فردي، خطري است که همة جوامع را تهديد مي‌کند که اگر ريشه‌هاي آن شناخته نشود و با آن به شکل جدي مقابله نشود، بي‌ترديد موجب ويراني جامعه و فقر مردم خواهد شد؛ زيرا فساد مانعي واقعي در راه رستگاري عمومي مي‌باشد. پرسش اصلي اين است که سوء‌استفاده از قدرت، چه شاخص يا شاخص‌هايي دارد؟ چگونه مي‌شود با اين پديده به‌طور ريشه‌اي مقابله کرد؟ پاسخ آنها که فرضيه اين پژوهش است، بر پايه اين گفتار از اميرمؤمنان علي(ع) مبتني است که فقر مردم ناشي از سوء‌استفاده از قدرت است. ازاين‌رو، رهنمودهاي قرآن و سيره نبوي و علوي، راهکار بنيادي مقابله با اين پديده ويرانگر است. اين پژوهش به شيوة توصيفي ـ تحليلي و در پاسخ به اين پرسش‌ها سامان يافته است.

کليدواژه‌ها: قدرت سياسي، فساد، سوءاستفاده، ثروت.
 

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
21
شماره صفحه: 
59