مباني حمايت از حقوق بشر در سياست خارجي نظام اسلامي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.
سال يازدهم، شماره دوم، پياپي 21، بهار و تابستان 1401، ص 21ـ36

محمدرضا باقرزاده اول/ استاديار گروه حقوق مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    bagherzadehfirst@yahoo.com
دريافت: 22/12/1399 ـ پذيرش 02/05/1400

چکيده
فارغ از نتايج راستي‌آزمايي ادعاي حمايت از حقوق بشر در ساير نظام‌هاي سياسي معاصر، صلاحيت نظام اسلامي براي آرمان سعادت انسان در همة جاي عالم و حمايت از حقوق همه انسان‌ها، مسئله‌اي است که حتي براي خود مسلمانان حل نشده و بسياري را به تحير کشانده است. ازاين‌رو، لازم است مشروعيت حمايت بين‌المللي نظام اسلامي از حقوق بشر، در خارج از مرزهاي سياسي اثبات گردد که موضوع اين نوشتار است. براين‌اساس‌، چنين حمايتي ازيك‌سو، مبتني بر تئوري مستقل حقوق بشر الهي در اسلام است که بر مباني معرفت‌شناختي، جهان‌شناختي و انسان‌شناختي اسلامي استوار است. از سوي ديگر، در شالودة نظري نظام اسلامي، اهداف انساني و انسان‌دوستانه که در بعثت انبياي الهي پيگيري مي‌شود، آنان براي نجات بشر مأموريت داشته‌اند تا عدل و قسط و حقوق انسان‌ها را در جامعه حاکم نمايند و سعادت جامعه بشري و احياي حقوق مادي و معنوي را محقق سازند. از سوي ديگر‌، در تأسيس نظام اسلامي، حکومت ابزاري است براي اقامه حق و دفع مفاسد از نظام اجتماعي و احقاق حقوق مردم، اين امر اقتضا مي‌کند نظام اسلامي احياي حقوق واقعي بشر را سرلوحة اهداف اساسي دستگاه سياست خارجي خويش قرار دهد.

کليدواژه‌ها: حقوق بشر، سياست خارجي، نظام اسلامي، مباني، حمايت از حقوق بشر.
 

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
21
شماره صفحه: 
21