واكاوي حقوقي كاركرد فناوري رمز ارزها در برون رفت از بحران ناشي از تحريم‌هاي مالي و پولي (انديشه‌هاي حقوق عمومي 23)

*حسين صادقي/ استاديار حقوق خصوصي دانشگاه تهران، تهران، ايران hosadeghi@ut.ac.ir
فاطمه نوري / دكتراي دانشگاه علوم قضايي fnouri67@yahoo.com
مهدي ناصر / دانشجوي دكتراي دانشگاه علوم قضايي mn.ujsasac0077@yahoo.com
چکيده
رمزارزها به عنوان يک پديده نوين ازيک سو داراي کارکرد پولي بوده و مي¬تواند به‌عنوان وسيله پرداخت بين¬المللي مورد استفاده قرارگيرد و ازسوي ديگر داراي ويژگي هايي همچون پنهان بودن اطراف مبادلات، آزادي در پرداخت و عدم امکان کنترل دارايي توسط ثالث است. مجموع اين دو موضوع موجب مي شود ايده استفاده از رمزارزها در جهت برون¬رفت از تحريم¬هاي مالي تقويت شود. با اين وجود تجويز به استفاده از آن مي¬تواند مخاطراتي را نيز در پي داشته باشد. با تبيين و تحليل اين مزايا و مخاطرات درمي¬يابيم که اولاً از رمزارزها نبايد توقع معجزه داشت به¬طوري¬که با خلق و استفاده از آن¬ها تمام مشکلات ناشي از تحريم¬ها مرتفع خواهد شد. ثانياً لازم است با اعمال راه¬کارهايي همچون قانون¬گذاري مناسب، ايجاد واسطه¬هاي مجاز، به¬کارگيري راه¬کارهاي احرازهويت، رفع ممنوعيت استفاده از رمزارزها در مبادلات بين¬المللي، رايزني با کشورهاي منطقه جهت خلق رمزارز مشترک از آسيب مخاطرات کاسته و در جهت استفاده مطلوب از آن گام برداريم.
کليدواژه‌ها: رمزارز، تحريم، بحران بين المللي