شوراي قضايي و نقش آن در استقلال نهاد دادرسي اساسي آفريقاي جنوبي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال ششم، شماره اول، پياپي 10، پاييز و زمستان 1395

علي اکبر گرجي ازندرياني/ دانشيار هئيت علمي گروه حقوق عمومي دانشگاه شهيد بهشتي ره
مازيار خادمي/ دانشجو كارشناسي ارشد حقوق عمومي دانشگاه علامه طباطبائي ره     maziyarkhademii@gmail.com
دريافت: 19/9/1395 ـ پذيرش: 20/1/1396
چكيده
هدف شيوۀ شورايي، به عنوان يکي از شيوه‌هاي انتصاب قضات اساسي، دور نمودن فرآيند انتصابات قضايي از سياست‌هاي حزبي، و ارتقاي استقلال قضايي به وسيله اعمال نهاد واسطه و ميانجي ميان قوه قضاييه، مجريه و مقننه مي‌باشد. شوراهاي قضائي نقش پر اهميت خود در انتصابات قضايي را، از طريق مشارکت شاخه‌هاي سياسي گوناگون و اغلب گروه‌هاي غير سياسي مانند کانون وکلا، حقوقدانان و ديکر فعالان و بازيگران جامعه مدني ايفا مي‌نمايد. عليرغم تلاش قانونگذاران اساسي آفريقاي جنوبي در جهت حفظ استقلال کميسيون خدمات قضايي، به دليل در اختيار داشتن اکثريت پارلمان توسط حزب کنگره ملي و به تبع آن امکان دخالت گسترده در فرايند انتصاب اعضاي اين کميسيون و دادگاه قانون اساسي، عملاً فرآيند انتصاب قضات دادگاه به صلاحديد حزب حاکم وابستگي پيدا نموده است. همچنين عدم شفافيت در تهيه فهرست نامزدها براي انجام مصاحبه شغلي، راه را براي اتهام جهت گيري کميسيون به سوي نامزدهاي مورد نظر حزب کنگره ملي، باز نموده است.
کليدواژه‌ها: شوراي قضايي، آفريقاي جنوبي، کميسيون خدمات قضايي، عدم شفافيت.