دو فصل‌نامه علمي ـ ترويجي انديشه‌هاي حقوق عمومي

قلمرو‌هاي زير را اين نشريه وجهه همت خويش قرار داده است:

1. معرفي و تبيين انواع پژوهش‌هاي نظري و كاربردي در حوزه‌هاي مختلف علم حقوق؛

2.حوزه‌هاي مختلف حقوق‌پژوهي (فراحقوق، حقوق هنجاري، حقوق کاربردي، حقوق توصيفي، حقوق تطبيقي بين‌المذاهب، و...)؛

3. رابـطة حقوق و عـلوم هـمگن (رابـطة حقوق و عـرفان، حقوق و روان‌شناسي، حقوق و روانکاوي، حقوق و دين، حقوق و فقه، حقوق و...)؛

4. رابطة حقوق و علوم ديگر (فلسفه و حقوق، معرفت‌شناسي و حقوق، جامعه‌شناسي و حقوق، انسان‌شناسي و حقوق، سياست و حقوق،‌ اقتصاد و...)؛

5. جايگاه حقوق در دانش‌هاي تجربي و علوم انساني؛

6. شيوه‌هاي استنباط حقوقي از متون اسلامي؛

7. بررسي و نقد روش‌هاي موجود در حوزة حقوق‌پژوهي؛

8. بررسي و نقد منابع و تراث حقوقي؛

9. نقش فناوري نوين در فرايند حقوق‌پژوهي و طرح مسائل جديد حقوقي؛

10. راه‌كارهاي كاربردي ساختن حقوق در همة ابعاد زندگي بشري.

رتبه علمي

علمي-ترويجي

دوره انتشار

دو فصلنامه

صاحب امتياز

موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني قدس‌سره

مدير مسئول

سيدابراهيم حسيني

سردبير

 

مديراجرائي

اميرحسين نيكپور

هيئت تحريريه

ابراهيم موسي‌زاده - دانشيار دانشگاه تهران
رضا محمدي - استاديار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره
سيدابراهيم حسيني - استاديار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره
سيدعلي ميرداماد نجف آبادي - استاديار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره
سيدفضل الله موسوي - استاد دانشگاه تهران
سيدمحمود نبويان - دانشيار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره
محمدجواد ارسطا - دانشيار دانشگاه پرديس فارابي
محمدرضا باقرزاده - استاديار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره
ولي رستمي - دانشيار دانشگاه تهران
عزيزالله فهيمي - دانشيار دانشگاه قم

دورنگار

2934483-0251

نشاني الكترونيك

m.law@qabas.net

نشاني پستي

قم، بلوار امين، بلوار جمهورى اسلامى ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏سره ـ طبقه چهارم

صندوق پستي

186ـ37165

شاپا چاپي 2423-5725
شاپا الكترونيك 2980-8340