نقد مفهوم «جهان‌شمولي حقوق بشر» با تكيه بر اعلامية جهاني حقوق بشر

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال ششم، شماره دوم، پياپي 11، بهار و تابستان 1396

علي اسداله‌زاده / استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر قدس    ali.asadolahzadeh@ymail.com

 

دريافت: 30/03/1397 ـ پذيرش: 19/09/1397

 

چکيده
نمودار حقوق بشر بين‌المللي، اعلامية جهاني حقوق بشر است. مشخصة‌ عمده‌اي که براي حقوق بشر در اين اعلاميه ذکر شده، جهان‌شمول بودن آن است. جهان‌شمولي حقوق بشر، هم از جنبة مقبوليت و پذيرش جهاني آن و هم از جنبة مباني فکري تأثير‌گذار در تدوين اين اعلاميه، قابل بحث است. از آنچه در اين پژوهش گذشت مي‌توان گفت: حقوق بشر و به‌طور اخص اعلامية جهاني حقوق بشر گرفتار قرائت خاصي از بشر و حقوق آن شده است که تحت‌ تأثير فرهنگ غربي حاکم بر آن بوده و عملاً چه در حوزة اجرا و چه در حوزة مفاهيم و موازين، نتوانسته است جهان‌شمول باشد.
کليدواژه‌ها: حقوق بشر، جهان‌شمولي، اعلامية جهاني حقوق بشر، نسبيت‌گرايي.