حقوق شهروندي، مؤلفه‌ها و مباني آن و وظايف دولت در برابر آن

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال ششم، شماره دوم، پياپي 11، بهار و تابستان 1396

عبدالله بهارلويي / سطح4 حوزة علمية قم و دانشجوي دکتري فلسفة حقوق دانشگاه باقرالعلوم عليه السلام    abdollah.baharloea@yahoo.com
ميثم نعمتي / دكتري حقوق عمومي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    meysamnemati58@yahoo.com
دريافت: 23/11/1396 ـ پذيرش: 06/06/1397

چکيده
حقوق شهروندي همان توجه به کرامت انساني به‌عنوان اشرف مخلوقات است که حق حيات، زندگي برابر، رفتار عادلانه و مشارکت در حوزه‌هاي مختلف جامعه را دربر مي‌گيرد. حقوق شهروندي، به حقوق و تکاليف مردم در مقابل همديگر و طريقة آن، اصول، اهداف و روش ادارة شهر و نحوة کنترل در رشد هماهنگ آن مي‌پردازد. در اين پژوهش، به دو رويکرد مبنايي حقوق شهروندي اشاره شده است که يکي بر انديشة آرمان‌خواهي در مفهوم حقوق شهروندي تأکيد دارد و تمايل به گام برداشتن در جهت اجراي حقوق ديگر اعضاي جامعة سياسي را بر اساس رضايت و توافق همگاني بر آرمان‌ها مي‌داند. ديدگاه ديگر، حقوق شهروندي را مجموعه‌اي از حقوق و تکاليف ملازم يکديگر مي‌داند که هر کس شهروند جامعه باشد، به‌طور برابر از آن برخوردار مي‌شود. از اين منظر، حقوق شهروندي آميخته‌اي از حقوق، وظايف و مسئوليت‌هاي شهروندان در قبال يکديگر است. حقوق شهروندي فقط به روابط همشهريان با يکديگر خلاصه نمي‌شود؛ بلکه به روابط دولتمردان و هم‌ميهنان با اتباع نيز گسترش مي‌يابد.
کليدواژه‌ها: شهروند، حقوق شهروندي، مسئوليت شهروندي، تابعيت، دولت.