ماهيت حكومت نبوي صلي الله عليه و آله وسلم

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال هفتم، شماره اول، پياپي 12، پاييزو زمستان 1396

فيروز اصلاني/دانشيار حقوق عمومي دانشگاه تهران     faslani@kayhannews.ir
ذبيح‌الله‌ مرادي / دانشجوي دکتري حقوق عمومي
دريافت: 11/10/1397 ـ پذيرش: 19/2/1398

چکيده
بيشتر انديشمندان اسلامي، اعم از شيعه و سني، به رغم اختلاف نظر در برخي از جزئيات، در ضرورت تشکيل حکومت در اسلام ترديد ندارند، و هر دو گروه معتقدند که دين اسلام، از سياست تفکيک پذير نيست و از نظر آنان، سيرة نبوي نشان مي‌دهد که اجراي احکام شريعت اسلام جز با تشکيل حکومت امکان‌پذير نيست. با اين‌همه، برخي از روشن‌فکران مسلمان با تأثير‌پذيري از شعار«جدايي دين از سياست»، زعامت پيامبر را معنوي دانسته و با استناد به برخي آيات و روايات، قايل به‌تفکيک حوزة رسالت و حکومت شده‌اند. 
اين مقاله با روش «توصيفي- تحليلي» و با هدف کشف رابطة دين با سياست در حکومت نبوي، به سرانجام رسيده و در‌صدد پاسخ‌گويي به اين پرسش مهم است که آيا زعامت و ولايت پيامبر بر مردم ريشه در تعاليم ديني بوده يا ريشة مدني و عرفي داشته و مردم با انتخاب خود، حکومت برخويش را به پيامبر واگذار کرده‌اند.
يافته‌هاي تحقيق حاکي از آن است که براساس آموزه‌هاي قرآني و سيرة نبوي، حکومت و سياست جزو تعاليم پيامبر بوده وجهان شمولي بودن دين اسلام، وجود احکام خاص و ملازمات خطابات عمومي دين، همه خواهان حکومت ديني هستند. بنابراين، ماهيت حکومت نبوي ديني است و سياست جزء لاينفک آن به حساب مي‌آيد. 
کليدواژه‌ها: حکومت نبوي، دولت مدنيه، دين، سياست، حكومت انتصابي.