بررسي انديشه ‌حقوق ‌اساسي ‌شهيد‌ بهشتي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال هفتم، شماره اول، پياپي 12، پاييزو زمستان 1396

سيدمحمدهادي حسني/دانشجوي دکتراي حقوق عمومي    sh.hasani@chmail.ir
دريافت: 12/5/1397 ـ پذيرش: 22/11/1397

چکيده
بررسي نظرهاي دست‌اندر‌کاران تدوين و نهادينه کردن يک انقلاب، که در واقع، بنيان‌گذاران فکري آن انقلاب‌اند، همواره در جهت شناخت صحيح از اصول آن انقلاب مؤثر است. در اين ميان، بررسي نظرات ‌شهيد‌بهشتي، به‌عنوان مدير اصلي ادارة جلسات خبرگان قانون اساسي، با توجه به نقش ويژة ايشان در تدوين اين قانون، از اهميت فراواني برخوردار است، تا جايي که مي‌توان از اين رويکرد، در جهت تفسير قانون اساسي بر اساس کشف مراد نويسندگان بهره برد.
پژوهش حاضر به‌ روش توصيفي- تحليلي و ابزار کتاب‌خانه‌اي، به ‌بررسي انديشة حقوق اساسي شهيد بهشتي مي‌پردازد. از ‌جمله يافته‌هاي اين تحقيق، مي‌توان به‌نظام فکري خاص شهيد بهشتي در عرصة حقوق ‌اساسي مشتمل ‌بر ويژگي‌هاي خاص قانون اساسي در نظر ايشان، نظريات عميق دربارة شوراي ‌نگهبان، نگاه ويژه به‌شرط رجوليت رئيس‌جمهور، جايگاه ‌ويژة قوة ‌قضاييه و همچنين حق ‌اظهارنظر نمايندگان در منظومة فکري ايشان، و نيز رويکرد خاص اين عالم و متفکر اسلامي به‌نظام«امامت-امت» و البته آزادي‌هاي مشروع در قانون اساسي اشاره کرد، که نگاه ايشان به‌مقولة قانون اساسي از ديگران را ممتاز مي‌گرداند.
کليدواژه‌ها: انديشه‌، حقوق اساسي، ‌شهيد ‌بهشتي، آزادي‌هاي عمومي، ولايت فقيه، نظام امامت و امت.