جستاري بر مفهوم «شخصيت حقوقي دولت»

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال هفتم، شماره اول، پياپي 12، پاييزو زمستان 1396

نوربخش رياحي/ دانشجوي دکتراي حقوق عمومي دانشگاه شيراز      N_RIAHY@yahoo.com
دريافت: 4/7/1397 ـ پذيرش: 25/12/1397

چکيده
يک نظرية حقوقي بايد در جهت نيازمندي‌هاي جامعه هدف ايجاد شود. بدين‌روي، به لحاظ تعاريف، معيارها، ضوابط، مفاهيم، مباني و اصطلاحات نظري بايد از استحکام و منطق دروني و جامعيت لازم برخوردار باشد و بتواند پاسخگوي سؤالات و ابهامات مطرح شده باشد. «شخصيت حقوقي دولت» نظرية رايج علم حقوق و مبناي تمام فعاليت‌هاي دولت است. به استناد اين انگاره، دولت به‌عنوان يک ضرورت انکار نشدني و در رأس اشخاص حقوقي، داراي حقوق و مسئوليت است و گسترة فراواني در زندگي امروزين دارد. ولي اين سؤال مطرح است که آيا ميان مفاهيم، عناصر، مباني و مسئوليت شخصيت حقوقي دولت و اجزاي آن، نظم منطقي و انسجام دروني حاکم است؟ اين تحقيق با روش اسنادي، بر اين فرضيه است که نظرية «شخصيت حقوقي دولت» در مفروضات و مباني بنيادين خود، در ابعاد گوناگون داراي نقص است و همين تعارضات دروني و مفهومي، زمينه‌ساز اختلافات نظري متعددي در حوزة شخصيت حقوقي اشخاص حقوقي، به‌ويژه دولت شده است. مقالة حاضر با تبيين و برجستگي اين مفاهيم و مباني، تجديد نظر در انگارة «شخصيت حقوقي دولت» را نتيجه‌گيري مي‌كند و پيشنهاد مي‌دهد. 
کليدواژه‌ها: حقوق، دولت، شخص، شخصيت.