اصول حقوق اداري در سنت و سيره معصومين عليهم السلام

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال هفتم، شماره اول، پياپي 12، پاييزو زمستان 1396

جعفر زارعي /دانشجوي دکتراي حقوق عمومي    zaree.jafar@yahoo.com
دريافت: 8/7/1397 ـ پذيرش: 21/1/1398

چکيده
حقوق اداري به عنوان بازوي اجرايي حقوق اساسي، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. به سبب تحوّل و پويايي حقوق اداري، لازم است اصول و قواعد اين شاخه از علم حقوق استخراج گردد تا در سير تحول احکام، مصاديق و امور جزئي به سهولت و سرعت تشخيص داده شود. 
در رابطه با اصول حقوق اداري در غرب، آثاري به انگليسي و فارسي نگارش يافته است. سوال اصلي مقاله اين است که اصول مزبور در سيرة حکومتي معصومان عليهم السلام کدام است؟ و چه جايگاهي دارد؟
مقالة حاضر با رويکرد توصيفي- تحليلي و با روش کتاب‌خانه‌اي، به تبيين اصول حقوق اداري در سيرة معصومان مي‌پردازد. نتيجة نهايي پژوهش حاضر آن است که برخي اصول حاکم بر حقوق اداري عبارتند از: حاکميت قانون، عدالت، گزينش بهترين‌ها، نظارت. اين اصول با نگاه الهي تبيين شده و داراي ضمانت اجراي حقوقي در سيرة معصومان عليه السلام هستند.
کليدواژه‌ها: اصول حقوق اداري، حقوق اداري، سيره، اصول اداري، قواعد حقوقي.