فلسفة انسان‌شناختي حقوق بشر

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال هشتم، شماره اول، پياپي 14، پاييز و زمستان 1397

 

محمدرضا باقرزاده / استاديار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                 bagherzadehfirst@yahoo.com

دريافت: 25/11/1397 ـ پذيرش: 11/02/1398

چکيده

تعيين و وضع حقوق واقعي بشر مرهون معين بودن موضوع آن و به عبارتي دانش «انسان‌‌شناسي» است. انديشه‌هاي انسان‌شناسانه فلاسفه و دانشمندان در شناخت بشر گستره‌اي وسيع و گاه به غايت در تضاد با يکديگر از انسان خدايي تا انسان گرگي، از خيريت بالذات تا شريت بالذات و از موجودي فطري و فاقد هرگونه طبيعت و فطرت، از ربوبيت تا عبوديت، از اختيار تا جبر، از خاکي تا افلاکي، از دنيوي تا ابدي، از فراجنسيتي تا مذکر و از هدفمندي تا بي‌هدف دارد. همچنين انديشمندان انسان‌شناس، از راه‌هاي گوناگوني مثل مشاهده و تجربه، يا عقل و يا منبعي فراعقل و فراتجربه يعني «وحي» به مطالعه انسان مي‌پردازند لکن بهترين راه، بهره‌گيري راه جامع و تلفيقي و با استفاده از همه ابزار شناخت است تا همه ابعاد انسان شناخته شود. در اين نوشتار مؤلفه‌هاي محوري در شناخت حقيقت بشر همچون، عبوديت بشر، هويت جسماني ـ روحاني بشر، فطرت بشر، کرامت بشر، اختيار بشر، رابطه بشر و جنسيت، هدفمندي بشر، امتداد ابدي حيات ابدي بشر، هويت اجتماعي بشر و... به روش تحليل عقلي مورد بررسي و تطبيق ميان ديدگاه‌هاي الحادي و ديدگاه الهي قرار گرفته است. اين مؤلفه‌ها هر يک تأثيرات و تفاوت‌هايي را در استنباط نظام حقوق بشر مي‌گذارد که نظام حقوق بشر الهي را از نظام‌هاي الحادي متمايز مي‌سازد.

کليدواژه‌ها: فلسفة حقوق بشر، انسان‌شناسي، کرامت، حيات، فرد، جامعه، اختيار.