بررسي جايگاه آزادي در ‌قانون‌اساسي ‌‌جمهوري ‌اسلامي ‌ايران

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال هشتم، شماره اول، پياپي 14، پاييز و زمستان 1397

 

سيد‌محمد‌هادي‌ حسني / دانشجوي ‌دکتري ‌حقوق ‌عمومي                                                    sh.hasani@chmail.ir

علي‌جان حيدري / دانشجوي دکتري حقوق عمومي                                                    aliheidari199@yahoo.com

دريافت: 25/08/1397 ـ پذيرش: 11/12/1397

چکيده

شناخت صحيح از مفهوم آزادي و بررسي جايگاه دقيق آن در قوانين اساسي، در دنيايي که آزادي را به‌عنوان ارزشي بي‌بديل معرفي مي‌کند‌‌‌، از اهميت بسياري برخوردار است‌. با دقت در مفهوم آزادي مي‌توان دريافت که تفاوت‌هاي موجود ميان فرهنگ‌ها و مباني فرهنگي دليل بسياري از اختلافات در مفهوم آزادي است. ‌‌جمهوري ‌اسلامي ‌ايران به‌‌عنوان نظامي که هم اسلاميت و هم جمهوريت را مبناي کار خويش قرار داده ‌است‌‌‌، به ‌‌مقوله‌ آزادي نگاهي دقيق و منبعث از مباني اصيل ديني دارد‌‌، که در ‌قانون ‌اساسي آن به‌‌عنوان ميثاق ملي تبلور يافته است. بررسي جايگاه آزادي در ‌قانون‌ اساسي ‌‌جمهوري‌ اسلامي ‌ايران هم از آن جهت که همواره مورد هجوم فکري و نرم دشمنان است‌‌‌، و هم از آن جهت که ‌قانون‌ اساسي آن مي‌تواند به‌‌عنوان الگويي براي ساير کشور‌هاي اسلامي خصوصاً در عصر بيداري اسلامي باشد‌‌‌، از اهميت دوچنداني برخوردار است. مقاله پيش‌رو به‌‌روش توصيفي تحليلي و به‌ ‌صورت اسنادي و کتابخانه‌اي به ‌‌بررسي جايگاه آزادي در ‌قانون ‌اساسي ‌‌جمهوري ‌اسلامي ‌ايران مي‌پردازد.

کليد‌واژه‌‌‌ها: جمهوري ‌اسلامي، آزادي، ‌قانون ‌اساسي، آزادي ‌فردي، آزادي ‌فکري، آزادي ‌سياسي.