جهات ابطال مصوبات سازمان تأمين اجتماعي در آراي وحدت رويه ديوان عدالت اداري (با تأكيد بر حمايت از حقوق تأمين اجتماعي)

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال هشتم، شماره اول، پياپي 14، پاييز و زمستان 1397

زهرا دانش ناري / دکتري حقوق عمومي دانشگاه تهران                                                           zdanesh@ut.ac.ir

دريافت: 19/07/1397 ـ پذيرش: 02/12/1397

چکيده

سازمان تأمين اجتماعي به‌‌عنوان نهاد عمومي غيردولتي، متکفل امر مهم حمايت از حقوق تأمين اجتماعي افراد است. سازمان مزبور به موجب قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 تأسيس گرديده است و به موجب مادة 1 از قانون تأمين اجتماعي، متکفل امر مهم اجرا و تعميم و گسترش انواع بيمه‌هاي اجتماعي است. البته اين تنها هدف تأمين اجتماعي نيست، بلکه اصولاً هدف اين سازمان در نگاه کلان، ايجاد سطحي مناسب از رفاه اجتماعي براي همة اقشار جامعه است. حقوق تأمين اجتماعي به‌عنوان يکي از رشته‌هاي جديد در حوزة حقوق عمومي مطرح است. سازمان مزبور در اجراي وظايف و اختيارات خود گاه تصميماتي را در قالب آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها اتخاذ مي‌کند که با توجه به صلاحيت‌هاي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري قابل شکايت در ديوان است. رويکرد جديد ديوان نشان مي‌دهد، ديوان در ابطال مصوبات سازمان تأمين اجتماعي در بسياري از موارد به حقوق حمايتي مقرر و جايگاه اين سازمان توجه نموده و در نتيجه حکم به ابطال مصوبات مورد شکايت صادر نموده است. در اين مقاله، به مرور برخي از آراي ديوان در ابطال مصوبات سازمان همگام با حمايت از تأمين اجتماعي مي‌پردازيم.

کليدواژه‌ها: سازمان تأمين اجتماعي، حقوق تأمين اجتماعي، ديوان عدالت اداري، صلاحيت، جهات ابطال.