نظريه استخدام علامه طباطبائي و آثار سياسي و حقوقي آن

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال هشتم، شماره اول، پياپي 14، پاييز و زمستان 1397

محمد قدسي / دانشجوي دکتري حقوق عمومي دانشگاه تهران                            mohammadd.ghodsi@gmail.com

 

دريافت: 19/10/1397 ـ پذيرش: 11/02/1398

چکيده

استخدام به‌عنوان يكي از ادراكات اعتباري قبل از اجتماع، نظريه‌اي است كه علامه طباطبائي آن را براي تبيين پيدايش اجتماع و روابط اجتماعي مطرح كرده است و بيانگر اين است كه انسان قبل از اجتماع به انگيزه استخدام انسان‌هاي ديگر همچون اشياء و حيوانات با آنها رابطه برقرار كـرده اسـت كه در نتيجه، همراه با ايجاد اجتماع، روابطي يك سويه و نابرابر در ميان انسان‌ها به وجود آمده اسـت و موجب بهره‌كشي انسان‌هاي قدرتمند از ضعيفان شده است كه نتيجة آن تباهي اجتماع است. براي جلوگيري از اين وضع بايد حقوق در روابط اجتماعي توازن ايجاد كند و با برقراري عدالت اجتماعي در چارچوب قواعدي روشن و قابل اجرا، اين روابط را بـه‌ گونـه‌اي سامان دهد تا استخدام به صورت برابر و دوسويه انجام شود و موجب بهره‌برداري همگـاني از هـم شود تا زمينه رستگاري و تعالي عمومي فراهم گردد. اين مقاله با بررسي آثار علامه طباطبائي دربارة استخدام، ضمن توصيف اين نظريه و ابعاد آن به تحليل آثار سياسي و حقوقي و نتايج عملي آن پرداخته است.

کليد‌واژه‌ها: استخدام، ادراكات اعتباري، اجتماع، عدالت اجتماعي.