بررسي فقهي و حقوقي استرداد مجرم غيرمسلمان در صورت ارتكاب جرم عليه مسلمان

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال هشتم، شماره دوم، پياپي 15، بهار و تابستان 1398

رضا محمدي کرجي/ استاديار مؤسسة آموزشي پژوهشي امام خميني ره    Rbnmw@yahoo.com
احمد حاجي ده‌آبادي/ دانشيار پرديس فارابي دانشگاه تهران ـ قم
دريافت: 15/11/1397 ـ پذيرش: 11/03/1398
چکيده
در حوزة حقوق جزاي بين الملل و حقوق جزاي عمومي، بحث استرداد مجرمان مطرح است. استرداد مجرمان فارغ از مباحث شکلي، داراي فروع و شقوق زيادي است. اين نوشتار با عنايت به قواعد حقوقي حاکم بر استرداد و منابع فقهي شيعه، صرفاً به اين سؤال پاسخ مي‌دهد که اگر بيگانة کافري در کشور ديگر، مرتکب جرمي عليه يکي از مسلمانان شود، سپس در کشور اسلامي حضور داشته باشد، و آن کشور از کشور اسلامي تقاضاي استرداد او را نمايد، در حالي که عمل ارتکابي او در هر دو کشور جرم ‌باشد، در چنين حالتي از لحاظ احکام اولية اسلام، استرداد چنين شخصي چه حکمي دارد؟ در اين باره، اقوال فقها دربارة استرداد مجرم کافري که مرتکب زنا يا لواط عليه مسلمان شده واکاوي گرديده و با روش «استنباطي»، بعد از بررسي ادلة بحث، مانند خروج از ذمّه به خاطر ارتکاب جرم، هتک حرمت اسلام، روايت حنان بن سدير، روايت جعفر بن رزق الله، و اجماع، جواز استرداد چنين مجرمي در غير از صورت زنا با زن مسلمان اثبات شده است
کليدواژه‌ها: استرداد مجرمان، جرم عليه مسلمان، استرداد مجرم کافر، مرتکب زنا. لواط با مسلمان.