تحليل ادلة مخدوش در اثبات ولايت فقيه از منظر آيت‌الله خويي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال نهم، شماره اول، پياپي 16، پاييز و زمستان 1398

علي غلامي/ دانشيار دانشكدة معارف اسلامي و حقوق دانشگاه امام صادق عليه السلام    a.gholami@isu.ac.ir
علي فروغي/ دانشجوي دكتراي حقوق عمومي دانشگاه علوم و تحقيقات تهران
دريافت: 08/04/1398 ـ پذيرش: 15/09/1398
چکيده
سابقه بحث ولايت فقيه و ادلة آن، مساوي با عمر فقه شيعه است؛ اما نظرات برخي فقها دربارة موضوع ولايت فقيه متفاوت با نظر مشهور و گاهي متعارض با آن است. يکي از فقهاي مطرح معاصر که به‌عنوان صاحب انديشه‌اي متفاوت در اين موضوع مطرح مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گردد، حضرت آيت‌الله خويي است.
پرسش اين نوشتار اين است که خدشة ايشان در برخي ادلة ولايت فقيه، به ويژه ادلة نقلي، به معناي رد اين موضوع از منظر ايشان است؟ در پاسخ به اين پرسش، ابتدا با روش توصيفي ـ تبييني به ايرادات ايشان به برخي ادله پرداخته خواهد شد؛ سپس با روش تحليل انتقادي به مطالب ديگري اشاره مي‌شود تا مشخص شود آنچه به‌عنوان ادلة خدشه در موضوع ولايت فقيه از منظر ايشان مطرح مي‌گردد، حاوي تمام نظرات ايشان در اين زمينه نيست و محدودة ولايت فقيه در نظر ايشان از طرقي ديگر قابل اثبات است و خود ايشان نيز در مقام عمل، اعمال ولايت نموده‌اند.
کليد‌واژه‌ها: ولايت فقيه، آيت‌الله خويي، ادلة نقلي، امور حسبه.