فطري بودن حق تنفس و محدودة آن از ديدگاه آيات و روايات

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال نهم، شماره دوم، پياپي 17، بهار و تابستان 1399

سيدضياءالدين عليانسب/ دانشيار گروه قرآن و حديث دانشگاه حضرت معصومه عليها السلام، قم
ميرسجاد سيدموسوي/ استاديار حقوق، گروه علوم پايه، دانشکده پيراپزشکي دانشگاه تبريز
* اکرم سرووند/ طلبه؛ فارغ‌التحصيل سطح3، تفسير و علوم قرآني، حوزه علميه فاطمة الزهرا عليها السلام، تبريز    Sarvvand12@gmail.com
دريافت: 03/09/1398 ـ پذيرش: 15/01/1399

چکيده
مسئلة سلامت به‌عنوان حقي طبيعي و فطري، همچنان موضوعي فراموش‌شده و مغفول است. مشکلات مربوط به سلامتي، به‌طور مستقيم از عواملي مانند کمبود مواد غذايي، آب آشاميدني سالم و بهداشتي، هواي ناپاک و نبود بهداشت ناشي مي‌شود. در اين ميان، تنفس از اساسي‌ترين نيازهاي انسان و بسياري از موجودات زنده است. اگر انسان از حق تنفس محروم شود، قانون طبيعي مانع ادامة زندگي خواهد شد. خداي متعال ساختار طبيعي انسان را مجهز به ابزار تنفس کرده تا بتواند به حيات خود ادامه دهد. در اين تحقيق به‌روش توصيفي ـ تحليلي اين نتيجه به دست آمد که حق تنفس در انسان از حقوق اساسي و طبيعي به شمار مي‌رود و لازم است موانع تأمين اين حقوق اساسي بر‌طرف شود. از‌اين‌رو آلوده کردن هواي مورد تنفس انسان از طريق دخانيات، کارخانه‌هاي صنعتي، خودروها، محصور کردن هواي آزاد با هدف شکنجه و خفه کردن، از جمله مسائلي است که سازمان‌هاي مربوطه را ملزم مي‌کند تا به اين امور توجه بيشتري داشته باشند؛ چرا‌که امور بيان‌شده با اين حق فطري و غير‌قابل سلب بودن اين حق، منافات دارند.
کليد‌واژه‌ها: حق تنفس، فطري بودن، هواي پاک، حق فطري انسان.