نابسندگي حقوق بين‌الملل در مواجهه با تروريسم؛ با تأكيد بر عمليات تروريستي در ايران

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

كريم ترابي/ دانشجوي دکتراي حقوق خصوصي و عضو هيئت علمي پيام نور زنجان     torabikarim@chmail.ir
دريافت: 05/02/1400 ـ پذيرش: 25/05/1400

چکيده
خشونت سياسي و تروريسم، درهمة جاي جهان، با بار ارزشي و نظام ارزشگذاري اخلاقي ارتباط وثيقي دارد. تروريسمي که به لحاظ تعاريف سازمان‌يافته سلطه‌طلبانه، قدرت‌خواهانه و تحت حمايت قدرت‌هاي بين‌المللي و دولتي بوده است، در کشور ايران، بيشترين محل صدور تروريسم دولتي و سازمان يافته کشورهاي اروپايي و عراق بوده است؛ زيرا عمده سازمان‌هاي تروريستي در اروپا و به خصوص فرانسه و آلمان و سپس، عراق حضور داشته و عمليات آن کشورها سازمان‌دهي شده و در ايران اجرا مي‌شده است و در عين حال، از حمايت جدي ايالات متحده برخوردار بوده‌اند. تحقيق، با روش توصيفي، تحليلي و کتابخانه‌اي است و مبتني بر اين است که در سازمان ملل متحد، اصلاح دموکراتيک اساسي نه تک قطبي و نه دو محوري، بلکه چند‌محوري است و نيز در اين سازمان، يک سيستم جامع و يکپارچه حقوق بين‌الملل بشردوستانه وجود ندارد و ساختار تک‌قطبي نظم جهاني کنوني و تهديد تروريست عليه صلح و ثبات، خواه در سطح ملي يا بين‌المللي، نبايد به عنوان عملي مقبول و مشروع پذيرفته شود.
کليدواژه‌ها: تروريسم، حقوق عمومي، تروريسم دولتي، تروريسم سازمان يافته، ايران، حقوق بين‌الملل.
 


 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
19
شماره صفحه: 
17