تقابل قاعدة لا‌ضرر و قاعدة احسان در مسئوليت مدني دولت

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

* وحيد حيدري/ دانشجوي دكتراي حقوق عمومي، دانشگاه امام صادق‌ عليه السلام     vahid137456@chmail.ir
سيد‌محمد‌مهدي غمامي/ استاديار گروه حقوق عمومي دانشگاه امام صادق‌ عليه السلام
دريافت: 05/02/1400 ـ پذيرش: 03/06/1400

چکيده
مباني مسئوليت مدني دولت در قبال اعمالي که به نام و نمايندگي از آن صورت مي‌گيرد و ادلّة‌ ناظر به ضامن دانستن اين شخص حقوقي، در مقابل اشخاص حقيقي و حقوقي جامعه، از جمله مباحثي است که مي‌توان نشانه‌هايي از آنها را در منابع فقهي يافت. دراين‌باره سؤالي مطرح مي‌شود مبني بر اينكه «اگر ضرري از سوي دولت به مردم وارد شود و قابليت انتساب به دولت داشته باشد، آيا دولت که فاعل ضرر است، بايد بر اساس قاعدة‌ لا‌ضرر مسئول و ضامن جبران خسارت باشد، يا اينکه بر مبناي قاعدة‌ احسان، بايد وي را مصداق محسن دانسته و ضمان را از او منتفي بدانيم؟» اين نوشته درصدد پاسخگويي به اين سؤال است و با بررسي ادلّة‌ ساير نظرات و نقد هر يک، روشن نموده که در پرتو قاعدة‌ فقهي لا‌ضرر، ضمان براي دولت در جامعه پذيرفته شده است، البته نه به دلالت اولية‌ آن، بلکه به دلالت ثانويه و تقييد لا‌ضرر به خود لا‌ضرر.
کليدواژه‌ها: ضمان، قاعدة لا‌ضرر، قاعدة احسان، مسئوليت مدني دولت، حاکميت دولت.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
19
شماره صفحه: 
35