تأملي بر نسبت ميان تحول مفهوم وستفاليايي دولت ـ ملت و تضمين صلح جهاني از منظر حقوق بين‌الملل

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

* علي مشهدي/ دانشيار گروه حقوق عمومي و بين‌الملل دانشگاه قم
احسان شکيب‌‌نژاد/ کارشناس ارشد حقوق بين‌الملل دانشگاه قم     Ehsan.Shakib69@gmail.com
موسي کرمي/ دانشجوي دکتراي حقوق بين‌الملل عمومي دانشگاه قم
دريافت: 05/03/1400 ـ پذيرش: 20/06/1400

چکيده
تضعيف حاکميت بلامنازع وستفاليايي، با بروز و گسترش جهاني‌شدن، به‌خصوص از دهة 1990 به اين‌سو، رشد و سرعت بيشتري به خود گرفت. امروزه، ما شاهد گذار از اطلاق‌گرايي و اقتدارگرايي دولت‌ها به‌سوي پاسخ‌گويي آنها در برابر مردم جهان و جامعه بين‌المللي هستيم؛ يعني با تحول مفهوم دولت-ملت و دگرگوني کارکرد آن روبروييم. يکي از پيامدهاي قابل مطالعه اين تحول مفهومي و دگرگوني کارکردي به سانِ محصولِ جهاني‌شدن، بررسي نسبت آن با تضمين صلح جهاني، در بستر حقوق بين‌الملل است. به نظر مي‌رسد به رغم چالش‌ها و موانع موجود، با کاهش قدرت و اختيارات دولت‌ها در سطح جهان و به‌طور خاص در چارچوب قواعد و سازمان‌هاي بين‌المللي و از خلال افزايش همکاري‌هاي جهاني و همسان‌سازي‌هاي رويکردي ميان دول، به‌سوي فراهم‌سازي و تضمين صلح جهاني پيش‌ مي‌رويم. اين مقاله با شيوة توصيفي-تحليلي، به تبيين نسبت ميان تحول و دگرگوني مفهوم دولت ـ ملت و تضمين صلح جهاني از منظر حقوق بين‌الملل مي‌پردازد.
كليدواژه‌ها: دولت-ملت، جهاني شدن، صلح، حاکميت، نظام بين‌الملل.
 


 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
19
شماره صفحه: 
59