تبيين انديشه‌هاي دفاعي دريايي فرماندهي معظم كل قوا براي حضور در درياي آزاد؛ با تأكيدي بر اصل آزادي دريانوردي در درياي آزاد

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.
 سال يازدهم، شماره اول، پياپي 20، پاييز و زمستان 1400، ص 85ـ102

بهزاد سيفي/ استاديار حقوق بين‌الملل، دانشگاه علوم دريايي امام خميني(ره) نوشهر    seifyb@yahoo.com
دريافت: 1399/1/30ـ پذيرش:  1399/6/16

چکيده
دريا و برخوردار بودن از ساحل براي هر کشور، يک فرصت بزرگ براي پيشرفت و حفظ منافع ملي محسوب مي‌شود. توسعه نيروي دريايي ايران و راهبردي خواندن اين نيرو و حضور در آب‌هاي بين‌المللي، در جهت کم‌رنگ كردن حضور نامشروع قدرت‌هاي استعماري در منطقه و ايفاي نقش ويژه جمهوري اسلامي، به‌عنوان کشوري مهم در جهان، ثمرة تدبير انديشه دفاعي فرماندهي معظم کل قوا بوده است که تحت نظريه «بازگشت به دريا»، در طول چند سال گذشته مطرح شده است. از ثمرات انديشه‌هاي دفاعي ايشان، عمق‌بخشي به دفاع از ايران و انقلاب اسلامي، در فراتر از مرزهاي ايران و بالا بردن قدرت بازدارندگي در برابر تهديدات است. اين تحقيق، ضمن بررسي و تحليل انديشه دفاعي‌ـ دريايي فرماندهي معظم کل قوا، به بررسي انديشه ايشان در عرصة حقوق بين‌الملل درياها، به‌ويژه نظام حقوقي درياي آزاد مي‌پردازد که محلي براي حضور نيروي دريايي در راستاي تحقق منويات ايشان است. اقدام در راستاي منويات ايشان، منجر به اقتدار و بالندگي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران مي‌گردد. شيوة اين تحقيق توصيفي تحليلي مي‌باشد.

کليدواژه‌ها: انديشه‌هاي دفاعي امام خامنه‌اي، درياي آزاد، حقوق بين‌الملل درياها، بازگشت به دريا.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
20
شماره صفحه: 
85