واكاوي سؤال از رئيس‌جمهور به‌مثابه يكي از ابزارهاي نظارتي قوه مقننه

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال يازدهم، شماره اول، پياپي 20، پاييز و زمستان 1400، ص 43ـ56

خيرالله پروين/ استاد دانشکده حقوق و علوم سياسي، دانشگاه تهران     khparvin@yahoo.com
* سيدشهاب‌الدين مصطفوي‌نژاد/ دانشجوي دکتري حقوق عمومي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، ايران، تهران       s.shahab1369@gmail.com
دريافت: 1399/12/22 ـ پذيرش: 1400/5/2

چکيده
سؤال از رئيس‌جمهور توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي که در اصل 88 قانون اساسي بدان تصريح شده يکي از راه‌هاي نظارت مجلس بر قوه مجريه است. درحقيقت اگر رئيس‌جمهور در انجام وظايف و تکاليف مصرح قانوني خود مرتکب تخلفي شود، مجلس از راه‌هاي گوناگوني مي‌تواند رئيس‌جمهور را ملزم به پاسخ‌گويي کند. در اين پژوهش به روش توصيفي ـ تحليلي سؤال از رئيس‌جمهور با توجه به قانون اساسي و قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي بررسي و گفته شده که سؤال از رئيس‌جمهور به‌مثابه يکي از ابزارهاي نظارتي قوه مقننه، محدود به يک پرسش و پاسخ معمولي نيست و ضمانت اجراي لازم را دارد؛ زيرا اگر نمايندگان از پاسخ رئيس‌جمهور قانع نشوند چه‌بسا مقدمات استيضاح وي فراهم شود. همچنين اينکه در آيين‌نامه داخلي مجلس حق تذکر را مقدم بر حق سؤال آورده‌اند نبايد رويه‌اي شود که الزاماً حق سؤال مؤخر بر حق تذکر باشد؛ زيرا نمايندگان مجلس بين انتخاب و استفاده از حقوق قانوني خود مخيّر هستند و اجبار و تکليفي مبني بر رعايت تقدم و تأخر در اين زمينه ندارند.

کليدواژه‌ها: رئيس‌جمهور، تفکيک قوا، نظارت، حق سؤال، استيضاح.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
20
شماره صفحه: 
43