بررسي ماهيت گروهك‌هاي تكفيري در فقه و حقوق بين‌الملل

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.
 سال يازدهم، شماره دوم، پياپي 21، بهار و تابستان 1401، ص 37ـ58

محمدرضا دوستي/ كارشناس ‌ارشد حقوق مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    mr.dousti@chmail.ir
* سيدابراهيم حسيني/ استاديار گروه حقوق مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)     sehoseini@hotmail.com
دريافت: 14/02/1400 ـ پذيرش 29/06/1400

چکيده
امروزه گروهک‌هاي تکفيري، با تفسيري خاص و راديکال از مباني و منابع ديني و هويتي خود، نظير حاکميت الهي و جهاد، به‌دنبال ايجاد ساختاري از قدرت به نام «خلافت اسلامي» هستند. اين گروهک‌ها، در راستاي اهداف خود، از هيچ تلاشي حتي انجام اقدامات خشونت‌آميز دريغ نمي‌کنند، به‌طوري‌كه امنيت و صلح بين‌المللي را کاملاً تحت تأثير قرار داده‌اند، که در صورت عدم توجه به اين مهم، اقدامات آنان موجب پاک‌سازي قومي و مذهبي، نسل‌کشي، جنايت عليه بشريت و جنايات جنگي خواهد شد. بنابراين، امروزه شناخت ماهيت اين جريان‌ها، يکي از مسئله‌هاي مهم تحليلي در فقه و حقوق بين‌الملل است. با بهره‌گيري از روش توصيفي ـ تحليلي، به اين نتيجه رهنمون شديم که ماهيت مناسب در فقه، باغي و در حقوق بين‌الملل از ميان عناوين موجود، با مفهوم تروريست منطبق است.

کليدواژه‌ها: ماهيت گروهک‌هاي تکفيري، فقه، حقوق بين‌الملل، بغي، تروريست.
 

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
21
شماره صفحه: 
37