عدالت و حقوق بشر

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال يازدهم، شماره اول، پياپي 20، پاييز و زمستان 1400، ص 121ـ138

* محمد ناطقي/ دانشجوي دکتري حقوق عمومي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)     m.nateqi17@gmail.com
محمدرضا باقرزاده/ استاديار گروه حقوق مؤسسة آموزشي پژوهشي امام خميني(ره)    bagherzadehfirst@yahoo.com
دريافت: 1399/5/5ـ پذيرش: 1399/9/19

چکيده
نوشتار حاضر به اين پرسش اساسي پاسخ داده که جايگاه و نقش عدالت در حقوق بشر چيست؟ در پاسخ، ديدگاه‌هاي مکاتب مهم حقوقي را درباره نقش عدالت در حقوق بشر بررسي نموده و به اين نتيجه دست يافته است: ديدگاه کساني که اساساً نقش عدالت را انکار، يا کساني که عدالت را هدف عالي و ارزش نخستين مي‌پندارند، قابل دفاع نيست، بلکه ديدگاه سومي وجود دارد که با توجه به معيارهايي که در مبنا و هدف حقوق بشر دارند، قابل دفاع‌تر به‌نظر مي‌رسد. طبق اين ديدگاه، ريشه الزام‌آوري و مشروعيت قوانين حقوق بشر در انطباق با اراده تشريعي حکيمانه الهي و در جهت تأمين اهداف مطلوب است. در اين ميان، عدالت در عين حال که هدف حقوق بشر است، نقش ارزشي متوسط دارد که در جهت ارزش‌هاي عالي، يعني سعادت جاودان بشر و تقرب وي به ‌خداي متعال مفهوم واقعي پيدا مي‌کند. بدين‌منظور، مقاله حاضر پس از مفهوم‌شناسي، نقش عدالت را در عرصه‌هاي گوناگون حقوق بشر از قبيل «منشأ الزام‌آوري»، «مبنا و هدف»، «وضع و کشف»، «تفسير و سنجشِ» و «قواعدِ حقوق بشر» به‌‌مثابه دستاوردهاي پژوهش، استخراج و تبيين نموده است.
کليدواژه‌ها: عدالت، حق، حقوق بشر، نظام‌هاي حقوقي، قانون.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
20
شماره صفحه: 
121