تبيين اصل آزادي و برشماري برخي از حقوق برآمده از آن از ديدگاه علامه طباطبائي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال دوازدهم، شماره اول، پياپي 22، پاييز و زمستان 1401، ص 39ـ52

*ياسين خورسندي شمامي  / كارشناس ارشد حقوق مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)
محمدرضا باقرزاده اول/ استاديار گروه حقوق مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    bagherzadehfirst@yahoo.com
سيدابراهيم حسيني/ استاديار گروه حقوق مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    sehoseini@hotmail.com
دريافت: 09/03/1400 ـ پذيرش 14/07/1400

چکيده
آزادي يکي از اصول بنيادين حقوق بشر است که خداوند به انسان اعطا کرده است. انسان داراي قدرت انتخابگري است و کسي حق ندارد بر او استعلا يابد و آزادي او را محدود کند. تنها خدايي که خالق انسان است، حق دارد آزادي او را در راستاي سعادت و کمال او تحديد کند. براساس اصل آزادي، در بستر اجتماع، حقوقي براي انسان در نظر گرفته مي‌شود. هدف اين پژوهش، تبيين آزادي به‌عنوان يکي از اصلول بنيادين حقوق بشر و برشماري برخي مصاديق آن از ديدگاه علامه طباطبائي به‌شيوة تحليلي ـ توصيفي با تأکيد بر تفسير «الميزان» است. آزادي‌هايي مانند آزادي تن، حق مالکيت و آزادي تجارت، حق رفاه و حق استفاده از مواهب طبيعي، در اين پژوهش بررسي مي‌شود.

کليدواژه‌ها: آزادي، حقوق بشر، علامه طباطبائي، آزادي تن، حق مالکيت، آزادي تجارت.
 

شماره مجله: 
22
شماره صفحه: 
39