نسبت سنجي اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي با اصل «استقلال قوا»

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال چهارم، شماره اول، پياپي 6، پاييز و زمستان 1393

نادر ميرزاده / استاديار دانشگاه تهران                                                                                mirzadeh@ut.ac.ir

علي سهرابلو / دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق عمومي دانشگاه تهران                        Asohrablu@yahoo.com

دريافت: 12/6/1393 ـ پذيرش: 2/11/1393

چكيده

در تلاش براي تحقق اهداف اصل «تفكيك قوا» در نظام هاي معاصر، ابزارهايي تعبيه و پيش بيني گرديده است. از جمله اين ابزارها، نظارت قواي حاكم بر يكديگر است تا بدين وسيله، از قانون شكني هر قوه اي به وسيلة قواي ديگر جلوگيري به عمل آيد و قدرت موجود در سطح نهادهاي حاكميت تعديل گردد. اما نكتة مهمي كه در بحث شبكة نظارت ها در تفكيك نسبي قوا وجود دارد، تعادل در نظارت قوا بر يكديگر است. بدون وجود تعادل در اين مجموعه نظارت ها و تأثيرات، كفة ترازوي قدرت به نفع برخي قوا سنگين تر خواهد بود و هدف از تفكيك قوا، كه توزيع متناسب قدرت در سطح نهادهاي زمام دار است، تحقق نخواهد يافت. به اين مهم در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران توجه شده و مقنن اساسي در اصل113 قانون اساسي، تعادل مزبور را در روابط قواي سه گانة حاكم بر كشور بهبود بخشيده است.

كليدواژه ها: استقلال، قوا، تفكيك، تعادل، مسئوليت، قانون، نظارت.