6+بررسي جايگاه نمايندگان ويژة رئيس جمهور در نظام حقوقي ايران

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال چهارم، شماره اول، پياپي 6، پاييز و زمستان 1393

ولي رستمي / دانشيار گروه حقوق عمومي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران             vrostami@ut.ac.ir

آتنا تناور / كارشناس ارشد حقوق عمومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي               a.tanavar@yahoo.com

دريافت: 7/7/1393 ـ پذيرش: 9/12/1393

چكيده

طبق اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي، «رئيس جمهور مي تواند در موارد خاص، برحسب ضرورت با تصويب هيأت وزيران، نماينده يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد. در اين موارد، تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رئيس جمهور و هيأت وزيران خواهد بود». اين اصل منشأ حقوقي وجود پست «نمايندگي ويژه رئيس جمهور» در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران است. با توجه به مذاكرات صورت گرفته در شوراي بازنگري قانون اساسي، دغدغة اصلي پيشنهاد كنندگان اصل مزبور اين بوده كه رئيس جمهور بتواند در صورت ضرورت، با تصويب هيأت وزيران، بخشي از اختيارات خود و يا چند وزير را به يك شخص تفويض نمايد تا وي بتواند با اعمال نوعي مديريت واحد، موجب تسريع در انجام امور خاص شود. مسلّماً وجود «ضرورت» لازمة اين امر است و نبايد نمايندگي ويژه، خود مركزي جايگزين و يا در مقابل وزارت خانه ها و يا نهاد هاي قانوني محسوب گردد. همچنين اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي اطلاق داشته و شرط خاصي را براي انتخاب به اين سمت در نظر نگرفته است.

كليدواژه ها: نماينده، رئيس جمهور، اصل، قانون تفويض، اختيار.