اصل وفاي به تعهدات و قراردادها؛ مقايسه حقوق بين الملل اسلامي و حقوق بين الملل معاصر

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال چهارم، شماره اول، پياپي 6، پاييز و زمستان 1393

اصل وفاي به تعهدات و قراردادها؛
مقايسه حقوق بين الملل اسلامي و حقوق بين الملل معاصر

 

سيدمحمدرضا احمدي طباطبايي / دانشيار علوم سياسي دانشگاه امام صادق† عليه السلام

محمدرضا آرام / دانشجوي كارشناسي ارشد معارف اسلامي و علوم سياسي، دانشگاه امام صادق† m.aram@isu.ac.ir

دريافت: 20/10/1393 ـ پذيرش: 30/2/1394

چكيده

پايبندي به تعهدات و قراردادها، با فطرت، آموزه هاي اصيل اسلام و آموزه هاي حقوق بين الملل معاصر سازگار و همسو است. اهميت اصل وفاي به تعهدات و قراردادها، در تعاليم اسلام به گونه اي است كه شرط لازم دينداري و يكي از مهم ترين پايه هاي نظريه اسلام خوانده مي شود. در حوزة حقوق بين الملل معاصر هم، تنها با رعايت اين اصل، كشورها مي توانند به طور سازنده با يكديگر تعامل كنند؛ زيرا يكي از عوامل مهم درگيري ها و جنگ ها در طول تاريخ «عدم پايبندي به تعهدات» بوده است. در اسلام از نظر قرآن كريم، كشورهايي را كه به هيچ يك از تعهدات خود پايبند نيستند، مستكبر خوانده و خواستار نابودي آنها در عرصه بين المللي است. با مقايسه رويكرد اسلام و رويكرد حقوق­ بين الملل معاصر به اين مهم، مي توان به برتري هاي رويكرد اسلامي در گستره اين اصل و ضمانت إجراي آن در مراحل مختلف پي برد. با فهم اين برتري، مي توان آموزه هاي اسلام را به عنوان مرجع و مبنايي بهتر و كارآمدتر به حقوق بين الملل عرضه نمود.

كليدواژه ها: حقوق بين الملل، حقوق بين الملل اسلامي، عهد، پيمان، قرارداد.