تبيين نهاد مجازات در حقوق كيفري اديان ابراهيمي؛ با رويكرد تطبيقي بين اسلام و يهوديت

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال پنجم، شماره اول، پياپي 8، پاييز و زمستان 1394

پيمان كمالوند / دانشجو دكتري علوم قرآن وحديث دانشگاه اصفهان peyman.kamalvand@gmail.com

دريافت: 29/10/1395 ـ پذيرش: 30/03/1396

چكيده

مطالعه درحوزه احکام و شرايع اديان آسماني، از جمله مباحث تطبيقي جذاب است. در نظام‌هاي حقوقي ديني، که بارزترين مصداق آن در اديان شريعت‌محوري مانند اسلام و يهود است، بررسي پرسش‌هاي بنيادين مربوط به مجازات ضروري است. اين پژوهش، با بررسي فلسفة مجازات در دو حوزه زير ساخت‌ها و دستاوردها و پيامدها، در پي پي‌ريزي نظامي کيفري، که نه مبتني بر تفکرات و آراء غربي، بلکه برگرفته از شرع مقدس اديان ابراهيمي است. در اين زمينه، آيات قرآن و روايات معتبر و تورات، که از منابع اصلي شناخت احکام اين دو آيين است، بررسي گرديده است. هرچند در توارت تحريف‌هايي صورت گرفته، ولي اين بدان معنا نيست که هرآنچه در توارت آمده تحريف شده است؛ بنابراين، قواعد و مقررات حقوقي و اخلاقي فراواني در تورات وجود دارد که نمي‌توان در الهي بودن آن ترديد كرد.

کليدواژه‌ها: مجازات، کفاره، اسلام، يهود، حقوق کيفري.