دولت در انديشه ليبراليسم

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال پنجم، شماره اول، پياپي 8، پاييز و زمستان 1394

سيدبهزاد لساني / دکتري حقوق عمومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران lesanibehzad2007@yahoo.com

دريافت: 11/09/1395 ـ پذيرش: 25/02/1396

چكيده

ليبراليسم يکي از مؤلفه هاي مدرنيسم، در نظر و عمل از پروتستانيسم و نهضت اصلاح ديني قرن شانزدهم مدد گرفته و به صورت يک نهضت اجتماعي، که طرفدار آزادي هاي فردي و رهايي از قيد و بندهاي هرگونه تشکيلات سياسي است، در آمده است. در مجموع، دو مبنا براي ليبراليسم مي توان بيان نمود: مبناي فردگرايانه و مبناي جامعه گرايانه. با تأمل در اين دو مباني ليبراليسم، مي توان آن را بيانگر يک گرايش فکري و سياست دانست که شامل اصول کلي از قبيل آزادي بيان عقايد، تفکيک قوا، اقتصاد بازار آزاد و... مي باشد. نظرية دولت ليبرال، نظريه اي سياسي اقتصادي و حکومت مشروطه، يکي از پايه هاي استقرار آن بود. آدام اسميت، نقش مهمي در بسط و توسعه اين نظريه ايفا كرد. مهم ترين اصل نظريه ليبرالي دولت، اين است که دولت برتري و رجحاني بر ساير نهادها ندارد. درواقع دولت يک نهاد اجتماعي ميان نهادهاي ديگر است؛ نبايد در عرصه ديگر نهادها مداخله يا اعمال اراده نمايد. در رابطه با دولت ليبرال، سه ديدگاه مختلف وجود دارد: عدم ضرورت دولت، دولت حداقل و دولت حداکثر، يا دولت رفاه. امروزه ليبراليسم را بيشتر با نظريه دولت حداقل مشخص مي کنند، اما با نگاهي به ليبرال ترين کشورها، مشخص مي شود که ساية دولت در بسياري از بخش ها گسترده شده است.

كليدواژه ها: ليبراليسم، فردگرايي، بازار آزاد، دولت حداقل.