جايگاه حقوقي نظم عمومي، در معارف اسلامي و اسناد بين المللي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال پنجم، شماره اول، پياپي 8، پاييز و زمستان 1394

محسن يوسف وند / دانشجوي دكتري فقه و مباني حقوق اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم                     mohsen.uosefvand@gmail.com

سيدحسن عابديان كلخوران / استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم                             mhabed@yahoo.com

دريافت: 16/10/1395 ـ پذيرش: 11/04/1396

چكيده

حقوق و آزادي هاي افراد، مورد حمايت اسناد بين المللي حقوق بشر  هستند. اما اين حمايت، به صورت مطلق نيست؛ نظم عمومي از قيدهايي است که آن را محدود مي کند. هدف اين تحقيق، بررسي آموزه هاي اسلامي درباره نظم عمومي و مقايسه آن با ديدگاه موازين بين المللي است. پرسش اصلي پژوهش اين است: آموزه هاي اسلامي چه ديدگاهي در خصوص نظم عمومي دارد؟ آيا از اين منظر، با تمسک به نظم عمومي مي توان اراده آزاد افراد و گروه ها را در حوزه رفتارهاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي محدود کرد؟ اين تحقيق، با مراجعه به کتاب هاي مختلف و به کارگيري روش تحليلي- توصيفي به اين نتيجه رسيده است. ازآنجا که نظم عمومي در فقه اسلامي از قواعد حاکم است، مانند ساير قواعد حاکمي چون «لاضرر» و «لاحرج»، بر سراسر ابواب فقهي جريان دارد. ازاين رو، هر  نوع رفتاري که در روند نظم عمومي با گستره و عناصر تعريف شده، اخلال ايجاد نمايد، از ديدگاه آموزه هاي اسلامي ممنوع و حرام قلمداد مي شود.

کليدواژه ها: نظم عمومي، اسناد بين المللي، موازين بين المللي، منافع عمومي، اخلاق حسنه، فقه اماميه، احکام ثانوي