سير تاريخي پذيرش شخصيت حقوقي افراد، در حقوق بين‌الملل ‌بشر

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال پنجم، شماره دوم، پياپي 9، بهار و تابستان 1395

مريم احمدي‌نژاد/ استاديار دانشگاه الزهراء عليهم السلام      m.ahmadinejad@alzahra.ac.ir
محسن متاجي/ دانشجوي دکتراي حقوق بين الملل دانشگاه مفيد     mohsenmataji@yahoo.com
دريافت: 11/02/1395 ـ پذيرش: 28/06/1395

چكيده
«حق فرد به شناسايي شخصيت حقوقي»، حقي بشري و جهانشمول است که به لحاظ ويژگي‌هاي خاص آن و اسناد معتبري که بر اين حق تأکيد نموده‌اند، در ميان ساير حقوق بشري جايگاه ممتازي دارد، حق موصوف که به حق کرامت انساني واقعيت مي‌بخشد، طي ساليان زيادي و فراز و نشيب‌هاي بسيار، به همراه تحول حقوق بين‌الملل، شناسايي‌َ شده و توسعه ‌يافته است. ازاين‌رو، اين مقاله به بررسي تأثير برخي تحولات اثرگذار در عرصه حقوق بين‌الملل، حقوق بين‌الملل سنتي، که صرفاً دولت‌ها موضوع حقوق بين‌الملل بودند، و نظام جهاني حقوق بشر، که براساس آن افراد بشر به‌عنوان اشخاص حقوقي در اين عرصه شناسايي ‌شدند و نيز حق فرد به شناسايي شخصيت حقوقي‌اش در منابع حقوق بين‌الملل بشر مورد پذيرش قرار گرفت، نهايتاً پذيرش «حق فرد به شناسايي شخصيت حقوقي»، مي‌پردازد.

کليدواژه‌ها: حق بر شخصيت حقوقي، فرد، دولت، شناسايي، حقوق بشر.