نقد و بررسي تئوكراسي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال پنجم، شماره دوم، پياپي 9، بهار و تابستان 1395

مرتضي الياسي / دكتري حقوق عمومي  مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره       elyasimorteza46@yahoo.com
دريافت: 25/01/1395 ـ پذيرش: 13/07/1395
چكيده
مسئلة اساسي اين نوشتار، اين است که نظريه حاکميت الهي اسلام با «تئوکراسي قرون وسطا» چه نسبتي دارد؟ هدف اين پژوهش، پاسخ به اين مسئله است که بر اساس تحليل منابع و ديدگاه‌هاي موجود صورت خواهد گرفت. اهم يافته‌هاي اين پژوهش اين است که اولاً، تئوکراسي غرب مسيحي، با هدف نهادينه‌ كردن سلطة كليساست. ثانياً، از نظر اسلام، حاکميت مشروع آن است که حاکمان با انگيزه اطاعت از فرمان خدا، ارزش‌هاي الهي را پياده کنند. ثالثاً، تلازمي ميان حاکميت الهي و نفي اختيار مردم وجود ندارد. رابعاً، از نظر اسلام، اعمال حاکميت چارچوب دارد. خامساً، در جمهوري اسلامي، هم احکام الهي منشأ قانون‌گذاري مي‌باشد، هم حقوق مردم مورد توجه قرار مي‌گيرد، سادساً، نظام اسلامى، يك نظام دينى كامل است. سابعاً، حاكم در برابر جامعه هم مسئول است. ثامناً، تمسک به وجوه اشتراک ظاهري بين مسيحيت قرون وسطا و اسلام، براي صدور حکم واحد براي هر دو درست نيست.
کليدواژه‌ها: تئوکراسي، حاکميت الهي، دموکراسي، جمهوريت.