عملكرد دولت‌هاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فدرال آلمان در حمايت از خانواده

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال پنجم، شماره دوم، پياپي 9، بهار و تابستان 1395

حامد عبداللهي / دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق دانشگاه تهران     abdolahihamed440@gmail.com
ولي رستمي/ دانشيار دانشگاه تهران      vrostami@ut.ac.ir
دريافت: 30/01/1395 ـ پذيرش: 21/07/1395
چكيده
دولت‌ها مي‌توانند با اقدامات و سياست‌هاي خود نقش مؤثري در تشکيل خانواده و تحکيم بنيان‌هاي آن ايفا کند. اين پژوهش با روش توصيفي ـ تحليلي و با هدف بررسي عملکرد دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت آلمان در حمايت از خانواده تدوين يافته است. در جمهوري اسلامي سياست‌هاي کلي خانواده، حمايت از خانواده، با رعايت حقوق و اخلاق اسلامي، حفظ هويت اسلامي ايراني و محوريت زنان در اين سياست‌ها و اقدامات صورت مي‌گيرد. دولت فدرال آلمان، سياست‌ها و اقدامات خود را در اين زمينه با تأکيد بر افزايش مشارکت زوجين در امور خانواده و برابري جنسيتي پايه‌گذاري کرده است. يافته‌هاي اين پژوهش بيانگر اين است که جمهوري اسلامي ايران، با اينکه در امر تقنين و برنامه‌ريزي در حوزه حمايت از خانواده، عملکرد مطلوبي داشته است، اما به دليل ضعف در اجرا و فقدان نظارت، نتوانسته است به نتايج مطلوب در زمينه حمايت از خانواده دست يابد. دولت فدرال آلمان، اگرچه توانسته است در تأمين امنيت اقتصادي خانواده‌ها عملکرد مناسبي داشته باشد، اما براي حل ساير آسيب‌ها و مشکلات نظير مشکلات عاطفي، رفتار‌هاي ضداجتماعي در خانواده، فاقد برنامه مشخص و واحدي مي‌باشد.
کليدواژه‌ها: حمايت از خانواده، دولت جمهوري اسلامي ايران، دولت جمهوري فدرال آلمان، سياست‌ها و اقدامات.