نقد و بررسي مباني آزادي در ليبراليسم از منظر اسلام

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال پنجم، شماره دوم، پياپي 9، بهار و تابستان 1395

محمدرضا باقرزاده / استاديار گروه حقوق مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره     bagherzadehfirst@yahoo.com 
عليجان حيدري/ دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق عمومي مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره     aliheidari199@yahoo.com
دريافت: 01/03/1395 ـ پذيرش: 29/06/1395       
چكيده
با توجه به نگاه متفاوت ليبراليسم به انسان و آزادي با اسلام و توسعه بي‌رويه اين انديشه در جهان، نقد مباني اين مکتب از منظر اسلام در زمينه‌هاي مختلف، امري ضروري است. نقد اين مباني در آزادي ليبراليستي، به عنوان شاه‌بيت انديشه ليبراليسم اهميت دو چندان مي‌يابد. ازاين‌رو، اين پژوهش با روش اِسنادي و با رويکرد تحليلي-انتقادي براي برجسته‌سازي چالش‌هاي اين انديشه از منظر اسلام، به نقد مباني آزادي در ليبراليسم پرداخته است. هرچند در نقد ليبراليسم به طور عام، پژوهش‌هايي انجام شده که اين تحقيق هم از آن بهره برده، اما ويژگي اين پژوهش آن است که مباني آزادي در ليبراليسم را به طور خاص، مورد بررسي و نقد قرار داده است. اين پژوهش با رويکرد بررسي تحليلي نگارش يافته است.
کليد واژه‌ها: نقد، مباني، آزادي، ليبراليسم، اسلام، اباحه‌گري.