مباني مشروعيت دادرسي اساسي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال پنجم، شماره دوم، پياپي 9، بهار و تابستان 1395

محمد ناطقي / كارشناسي ارشد حقوق عمومي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره      m.nateqi17@gmail.com
سيدابراهيم حسيني / استاديار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره      sehoseini@hotmail.com
دريافت: 11/03/1395 ـ پذيرش: 20/07/1395

چكيده
دادرسي اساسي به شيوه‌ها، روش‌ها و نهاد‌هايي گفته مي‌شود که ارزش قانون اساسي را به‌عنوان عالي‌ترين سند حقوقي، تضمين نموده، و در صيانت از ارزش‌هاي بنيادين يک نظام سياسي‌ نقش اساسي دارد. به‌ همين دليل، بررسي مباني مشروعيت آن، از اهميت ويژه‌ا‌ي برخوردار است. درباره مشروعيت دادرسي اساسي، به‌طورکلي، دو ديدگاه کلان وجود دارد: يک ديدگاه، بر آن است که دادرسي اساسي به‌دنبال «تضمين حاکميت اکثريت» است. ديدگاه دوم، بر اين نكته تأكيد دارد كه دادرسي اساسي به‌دنبال «تضمين حاکميت قانون» است.    
اين مقاله با روش اسنادي ‌ـ ‌تحليلي، مدعاي ديدگاه اول را پس از بررسي، محل ترديد قرار داده، فرضيه ديدگاه دوم را که دادرسي اساسي به‌دنبال تضمين حاکميت قانون است، بسط داده و بر اهداف مشترک دادرسي اساسي و حاکميت قانون تأکيد كرده است.
کليدواژه‌ها: قانون، قانون اساسي، دادرسي اساسي، حاکميت اکثريت، حاکميت قانون.